مصاحبه و گفتگو


در سفید بیست و سوم بهمن مطرح شد

همه آن چه می خواهید از جشنواره ملی معماری ایران بدانید

دکتر مرتضی گودرزی دیباح به عنوان دبیر کل جشنواره ملی معماری ایران معرفی شد

برنامه «سفید» شبکه آموزش

مسیری برای رسیدن به آینده

در اولین برنامه سفید ویژه معماری بهمن ماه عنوان شد

در برنامه سفید ویژه نقد معماری معاصر ایران عنوان شد

مردی با کت رسمی و پیژامه ای راه راه

در سفید درباره انسان و معماری عنوان شد

انسان های تنها تر در راهند

برنامه سفید در روز یازدهم دی ماه اختصاص داشت به موضوع مهم و جذاب "انسان و معماری" که قرار بود در گفتگوی دکتر امیر محمدخانی با مهمان برنامه دکتر شهرام پوردیهیمی تحلیل شود.

در برنامه معماری سفید درباره نقد معماری عنوان شد

مشکل معماری ایران این است که تجربه روزانه ندارد

معماری غرب معماری برهنگی هست

معماری انسانی و ضد انسانی

در اولین برنامه سفید ویژه معماری مطرح شد

متاسفانه برخی فرق نمایشگاه و نیایشگاه را نمی فهمند

بررسی معماری در حکومت علوی در آخرین سفید سری اول

باید فرزند زمان خویش بود

شهری که انسان را رشد دهد

الگوی علوی در معماری

با حضور دکتر مهدی حمزه نژاد

برنامه «سفید» شبکه آموزش

پله پله تا رسیدن به خدا

آخرین سفید خرداد به بررسی معماری مساجد نشست

یادمان های شهدا در سفید بررسی شد

معماری از بیان این همه ایثار قاصر است ...