برنامه «سفید» شبکه آموزش

انسان های تنها تر در راهند

برنامه سفید در روز یازدهم دی ماه اختصاص داشت به موضوع مهم و جذاب "انسان و معماری" که قرار بود در گفتگوی دکتر امیر محمدخانی با مهمان برنامه دکتر شهرام پوردیهیمی تحلیل شودقسمت نظرات غیر فعال میباشد