مراسم تقدیر از معمار ایرانی محمد مهدی فخیمی
قسمت نظرات غیر فعال میباشد