برنامه «سفید» شبکه آموزش

باز زنده سازی بافت های شهری

دکتر ‎محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری‎، دكترای معماری با گرایش مرمت شهری از دانشگاه نیوكاسل انگلستان و كارشناس ارشد معماری از دانشگاه تهران شنبه شب هشتم خرداد ماه مهمان دکتر امیر محمد خانی رئیس بنیاد معماری انقلاب اسلامی می باشند و با موضوع باز زنده سازی بافت های شهری به گفتگو می نشینند .

به گزارش روابط عمومی معماری سفید دکتر ‎محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه  Ùˆ شهرسازی Ùˆ مدیرعامل شرکت عمران Ùˆ بهسازی شهری‎ØŒ Ø¯ÙƒØªØ±Ø§ÛŒ معماری با گرایش مرمت شهری از دانشگاه نیوكاسل انگلستان Ùˆ كارشناس ارشد معماری از دانشگاه تهران شنبه شب هشتم خرداد ماه مهمان دکتر امیر محمد خانی رئیس Ø¨Ù†ÛŒØ§Ø¯ معماری انقلاب اسلامی Ù…ÛŒ باشند Ùˆ با  Ù…وضوع باز زنده سازی بافت های شهری به گفتگو Ù…ÛŒ نشینند .

 Ø§ÙŠØ²Ø¯ÙŠ عضو هیات علمی (استادیار) دانشگاه بوعلی سینا همدان Ùˆ مدرس مدعو دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشكده علوم اجتماعی، دانشكده هنر Ùˆ معماری دانشگاه یزد، دانشگاه هنر Ùˆ معماری سهند تبریز، دانشگاه گیلان، رشت، دانشگاه آزاد واحدهای تهران مركز، تبریز، قزوین Ùˆ همدان است‪.

او پیش از این عضو هیات مدیره صندوق احیاء Ùˆ بهره برداری از بناها Ùˆ اماكن تاریخی Ùˆ فرهنگی (مرداد ماه Û±Û³Û¹Û±)ØŒ مشاور عالی سازمان زیباسازی شهرتهران (Û±Û³Û¹Û°)ØŒ عضو هیات مدیره مركز مطالعات Ùˆ تحقیقات معماری Ùˆ شهرسازی ایران (آذر ماه Û±Û³Û¸Û¹)ØŒ مشاور عالی شركت نوسازان شهر تهران (Û±Û³Û¸Û¹)ØŒ سردبیر نشریه تخصصی هفت شهر، شركت مادر تخصصی عمران Ùˆ بهسازی شهری ایران (اردیبهشت ماه Û±Û³Û¸Û¹)ØŒ مشاور عالی Ùˆ عضو كمیته امور مشاوران شركت عمران Ùˆ مسكن سازان ثامن مشهد (Û±Û³Û¸Û¸) Ùˆ مدیركل دفتر مطالعات كاربردی وامور ترویجی، شركت مادر تخصصی عمران Ùˆ بهسازی شهری ایران- وزارت مسكن Ùˆ شهرسازی (١٣٨٦ – Û±Û³Û¸Û¹) بوده است‪.

از دیگر پست‌های مدیریتی ÙˆÛŒ پیش از این مدیر كل دفترمطالعات Ùˆ طراحی، سازمان عمران Ùˆ بهسازی شهری- وزارت مسكن Ùˆ شهرسازی (٨١ – ١٣٧٦)ØŒ كارشناس ارشد معماری، مهندسان مشاور نقش جهان پارس (٧٦ – ١٣٧٥) Ùˆ كارشناس ارشد معماری، شركت توسعه Ùˆ خانه سازی ایران (٧٥ – ١٣٦٩) است‪.

از جمله فعالیت‌های علمی دكتر ایزدی تالیف كتاب‪ "Modernism and Conservation in Iran"  Ùˆ ترجمه كتاب‌های ساختارگرایی در معماری Ùˆ برنامه ریزی شهری، بازآفرینی شهری Ùˆ به سوی یك رنسانس شهری است‪.

عضو هیأت موسس دوكوموموی ایران، عضو شورای راهبردی شركت مادر تخصصی عمران Ùˆ بهسازی شهری ایران، وزارت راه Ùˆ شهرسازی، عضو شورای راهبردی میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی Ùˆ گردشگری، دبیركمیته علمی كارگروه منطقه ای بهسازی مناطق نابسامان شهری آسیا- اقیانوسیه، وزارت راه Ùˆ شهرسازی، عضو كمیته فنی صندوق احیاء Ùˆ بهره برداری از بناها Ùˆ اماكن تاریخی Ùˆ فرهنگی، عضو كمیته عالی مشورتی تدوین بیانیه پنجمین مجمع جهانی شهری – ریودوژانیرو ØŒ برزیل، دبیر كمیته راهبری تدوین سند ملی بهسازی Ùˆ تجدید حیات بافت های نابسامان شهری Ùˆ ده‌‌ها مورد عضویت در نهادها Ùˆ كمیته ‌های تخصصی حوزه نوسازی ‌بافت‌های فرسوده كشور از جمله فعالیتهای دكتر ایزدی است.

تحصیلات: 

دکترای معماری با گرایش مرمت شهری – دانشگاه نیوکاسل ØŒ انگلستان – ١٣٨٧

کارشناس ارشد معماری – دانشگاه تهران – ١٣٧٤

سوابق دانشگاهی:

 -  Ø¹Ø¶Ùˆ هیات علمی ( استادیار) دانشگاه بوعلی سینا همدان

 -  Ù…درس دانشگاه تهران – پردیس هنرهای زیبا

 -  Ù…درس دانشکده هنر Ùˆ معماری دانشگاه یزد

 -  Ù…درس دانشگاه هنر Ùˆ معماری سهند تبریز

 -  Ù…درس دانشگاه  Ú¯ÛŒÙ„ان- رشت  

 -  Ù…درس دانشگاه آزاد واحدهای تبریز- قزوین Ùˆ همدان

گزیده آموزش های تکمیلی:

شهریور ۱۳۸۵ : روش تحقیق، دانشگاه نیوکاسل- انگلستان ، دانشکده علوم انسانی

 Ù…هر Û±Û³Û¸Û¶: بهسازی Ùˆ نوسازی بافت های فرسوده شهری، مرکز تحقیقات ساختمان Ùˆ مسکن

- فروردین ۱۳۸۷: برنامه طراحی شهری و توسعه، برنامه تبادل دانش جهانی- واشنگتن- امریکا

- خرداد ۱۳۸۷: اصول محوری بهسازی و نوسازی بافتهای نابسامان شهری، جهاد دانشگاهی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

عضویت‌ها 

- آذر ماه ۱۳۸۹: عضو هیات مدیره مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران

- مهر ماه ۱۳۸۹ : عضو هیات تحریریه فصلنامه تحلیلی، پژوهشی معماری و شهرسازی جستارهای شهرسازی

- اردیبهشت ماه ۱۳۸۹: سردبیر نشریه تخصصی هفت شهر، شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

‪- اردیبهشت ماه ۱۳۸۹: دبیر و عضو كمیته علمی دومین همایش ملی نوسازی بافت های فرسوده شهری- شیراز

‪- فروردین ماه Û±Û³Û¸Û¹: عضو كمیته عالی مشورتی تدوین بیانیه پنجمین مجمع جهانی شهری – ریودوژانیرو ØŒ برزیل

- مهر ماه Û±Û³Û¸Û¸: عضو هیات مدیره اندیشگاه بافت شهری (سازمان نوسازی شهر تهران- دانشگاه صنعتی شریف- اندیشگاه تابان – شرکت نوسازان شهر تهران)

-  Ù…رداد ماه Û±Û³Û¸Û¸: عضو انجمن معماری سبز ایران (سازمان مردم نهاد)

- مرداد ماه ۱۳۸۸: عضو شورای فنی و برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

- خرداد ماه ۱۳۸۸: عضو هیات تحریریه مجله الکترونیک سازمان نوسازی شهرداری تهران

- اردیبهشت ماه Û±Û³Û¸Û¸: عضو کمیته مطالعات راهبردی معماری بناها Ùˆ فضاهای شهری – کارگروه معماری فضای شهری مرکز مطالعات Ùˆ برنامه ریزی شهر تهران

- فروردین ۱۳۸۸: دبیر کمیته راهبری تدوین سند ملی بهسازی و تجدید حیات بافت های نابسامان شهری

- دی ماه ۱۳۸۷ : عضو هیات مدیره شرکت نوسازان منطقه ۱۴ تهران

- آذر Û±Û³Û¸Û·: دبیر Ùˆ عضو کمیته علمی همایش بهسازی Ùˆ نوسازی بافت های فرسوده شهری – مشهد Û¸Û· – شیراز Û¸Û¸

- شهریور ۱۳۸۷: عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعاتی معماری و شهرسازی ایران

- شهریور ۱۳۸۷: عضو کمیته مطالعات راهبردی اجتماعی شهرداری تهران

- شهریور Û±Û³Û¸Û·: دبیر علمی کارگروه تخصصی بهسازی وتوانمندسازی بافتهای فرسوده Ùˆ سکونتگاه های غیررسمی – همایش سیاست های توسعه مسکن  

- مرداد ماه ۱۳۸۷: دبیر کارگروه منطقه ای بهسازی و توانمندسازی بافتهای نابسامان شهری- اجلاس وزرای مسکن و شهرسازی آسیا-اقیانوسیه

 Ù…رداد ماه Û±Û³Û¸Û·: : عضو Ùˆ رئیس کمیته فنی- تخصصی شرکت عمران Ùˆ مسکن سازان اصفهان ‪-

- تیر ۱۳۸۷: عضو هیات تحریریه فصلنامه هفت شهر

-  ØªÛŒØ± Û±Û³Û¸Û·: عضو کمیته فنی- تخصصی شرکت عمران Ùˆ مسکن سازان ثامن- مشهد

- خرداد ۱۳۸۷: عضو کمیته ثبت آثار غیر منقول و تعیین حرایم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران

- اردیبهشت ۱۳۸۷: عضو قطب علمی طراحی شهری بافت های باارزش و فرسوده دانشگاه شهید بهشتی و همچنین عضو کمیته علمی همایش تجدید حیات در بافت های باارزش-یزد ۸۷ و اصفهان ۸۸

- مهر ۱۳۸۴: عضو شبکه بین المللی بناها، معماری وشهرسازی سنتی ( اینتبائو)

-  Ø§Ø±Ø¯ÛŒØ¨Ù‡Ø´Øª Û±Û³Û¸Û´: عضو انجمن بین المللی مطالعات ایرانی

- اسفند Û±Û³Û¸Û³: عضو بنیاد ایران شناسی     

- خرداد ۱۳۷۹: عضو شبکه بین المللی آرك نت: معماری و شهرسازی كشورهای اسلامی، وابسته به دانشگاه ام.آی.تی.

- آبان ۱۳۷۷: عضو سازمان نظام مهندسی ایران، دارای پروانه اشتغال پایه دو در رشته مهندسی معماری.

- دی ۱۳۷۵: عضو كانون فارغ التحصیلان دانشگاه تهران.

طرح‌های پژوهشی:

- طرح ارزیابی پروژه‌های منظرشهری سازمان نوسازی شهر تهران – Û±Û³Û¸Û¸ – موسسه پژوهشی توسعه سکونتگاه‌ها

- طرح تدوین سند ملی راهبردی  Ø¨Ù‡Ø³Ø§Ø²ÛŒ Ùˆ تجدید حیات بافت های نابسامان شهری- Û±Û³Û¸Û¸- پژوهشکده توسعه کالبدی

- طرح مستندسازی ادبیات بهسازی و نوسازی شهری در ایران، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، ۱۳۸۷

- طرح پژوهشی حیات نو در کالبد کهن، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،گزارش اول مرمت و احیای بناهای تاریخی در استان اصفهان ١٣٨٦

- طرح تحقیق تجارب باززنده سازی بافتهای تاریخی مراکز شهری ایران – وزارت مسکن Ùˆ شهرسازی – پژوهشگرنمونه ØŒ ١٣٨٠

- طرح تحقیق پیرامون "زیارت" به سفارش سازمان سیاحتی-زیارتی وزارت ارشاد ØŒ دی ماه  Ù¡Ù£Ù§Ù¥

 - شالوده شهر از فضاهای عمومی تا عرصه های خصوصی ØŒ پایان نامه پژوهشی برگزیده سال ١٣٧٤ رشته هنر- موفق به دریافت لوح تقدیر از مقام محترم معاون اول ریاست جمهوری گردید

 - طرح تحقیق Ùˆ طرح باززنده سازی مجموعه بازار تهران – چکیده طرح در جلد چهارم کتاب تهران به چاپ رسیده است- Û±Û³Û·Û³

 - طرح تحقیق باززنده سازی ارگ بم کرمان- دانشگاه تهران – دانشکده هنرهای زیبا- فرمانداری بم - Û±Û³Û·Û²

 - طرح تحقیق شناسایی آب انبارهای شهر کاشان - دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

- طرح تحقیق بهسازی محله تاریخی کوشک صفی کاشان- دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

مقالات

-   پروژه های محرک توسعه، راه کاری برای تحقق برنامه های بازآفرینی بافت های نابسامان شهری، دو فصل نامه آموزشی، پژوهشی Ùˆ اطلاع رسانی تشکل، سال پنجم، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۹، صفحه Û²Û¶ تا Û³Û°

-     سرزندگی اجتماعی Ùˆ اقتصادی Ùˆ فضای عمومی، Û±Û³Û¸Û¹ ØŒ فصلنامه تحلیلی، پژوهشی معماری Ùˆ شهرسازی جستارهای شهرسازی، شماره ۳۲، صفحه Û²Û² تا Û²Û¸  

-    Ø¨Ø§Ø² آفرینی حفاظت مدار یا باز آفرینی از طریق حفاظت ØŒ ۱۳۸۹،  Ù†Ø´Ø±ÛŒÙ‡ علمی پژوهشی صفه – در دست چاپ

- گزارش سومین اجلاس وزرای مسکن Ùˆ شهرسازی کشورهای منطقه آسیا- اقیانوسیه ØŒ سولو اندونزی Û²Û²-Û²Û´ ژوئن برابر با Û± تا Û³ تیر ماه Û±Û³Û¸Û¹ ØŒ فصلنامه شهرسازی Ùˆ معماری آبادی، ۱۳۸۹، شماره Û¶Û· ØŒ Û±Û³Û¸-Û±Û´Û± &  Ù…جله الکترونیک سازمان نوسازی شهرداری تهران، شماره Û¹ مرداد ماه Û±Û³Û¸Û¹  

- حفاظت Ùˆ توسعه: دو رویکرد مکمل یا مغایر؟ ØŒ" آبادی" ØŒ ١٣٨٣ دوره ١٤ ØŒ شماره ٤٣، صفحات ٢١- ١٢ به اتفاق خانم  Ø¯Ú©ØªØ± مهشید صحی زاده

 - ضرورت تحولی در نگرش نو Ùˆ رویکرد به مرمت ثروت های فرهنگی ØŒ "هفت شهر-فصلنامه عمران Ùˆ بهسازی شهری" ØŒ دوره Ù¤ ØŒ شماره  Ù¡Ù¢ صفحه ١٢٣ – ١١٧  

 - زندگی جدید-کالبد قدیم: هشتمین دوره جایزه بنیاد آقا خان ØŒ فصلنامه معماری Ùˆ فرهنگ ØŒ شماره Ù¨ سال ١٣٨٠

 - احیای فضای شهری میدان کهنه اصفهان ØŒ فصلنامه معماری Ùˆ فرهنگ ØŒ شماره Ù¥ ØŒ ١٣٨٠

 - گذری بر روند مداخله در بافت های شهری در ایران، "ماهنامه معماری Ùˆ شهرسازی" ØŒ شماره ٥٨ ØŒ ١٣٨٠

 - بررسی تجارب مرمت شهری در ایران با تاکید بر تحولات دو دهه اخیر ØŒ "هفت شهر- فصلنامه عمران Ùˆ بهسازی شهری" ØŒ شماره Ù£ ØŒ بهار ١٣٨٠

 - روند دگرگونی سازمان فضایی بافتهای شهری ایران ØŒ "ماهنامه شهرداری ها"ØŒ شماره ١٨ ،۱۳۷۹     

 - شبکه های اطلاعات شهری مرجعی برای پژوهش ØŒ "هفت شهر- فصلنامه عمران Ùˆ بهسازی شهری" ØŒ شماره اول، ١٣٧۹

سمینارها :

-  Ø¯ÛŒ ماه Û±Û³Û¸Û¹  : " تحقق راهبرد مشارکت از طریق برنامه جامع بازآفرینی شهری" ØŒ دومین همایش نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران، Û´ Ùˆ Ûµ دی ماه ۱۳۸۹، تهران

 -   آذر ماه Û±Û³Û¸Û¹ : توسعه درونی سیاستی كارآمد برای دست یابی به توسعه شهری پایدار، اولین همایش ملی توسعه شهری پایدار در ایران، تهران دانشگاه تهران ØŒ قطب علمی توسعه شهری پایدار

‪-    اردیبهشت ماه Û±Û³Û¸Û¹: رویکردی نوین به برنامه های ساماندهی Ùˆ بازآفرینی شهری: بررسی یافته های حاصل از تحلیل Ùˆ ارزیابی طرح های منظر شهری، دومین همایش سراسری بهسازی Ùˆ بازآفرینی بافت های تاریخی، فرسوده شهری Ùˆ سکونتگاه های غیر رسمی شیراز

‪-   اردیبهشت ماه Û±Û³Û¸Û¹: بافتهای فرسوده شهری نیازمند برنامه یا طرح:  Ø¨Ø±Ø±Ø³ÛŒ روش / روشهای تهیه طرح های بهسازی بافتهای فرسوده ØŒ ارزیابی وارائه پیشنهاد، دومین همایش سراسری بهسازی Ùˆ بازآفرینی بافت های تاریخی، فرسوده شهری Ùˆ سکونتگاه های غیر رسمی شیراز  

* ‪November ۲۰۰۹: " Sustainable Brownfield Regeneration in Iran: A new policy in response to urban decay"; Future of Asian Cities, ۱۰th International Congress, Asian Planning Schools Association, Faculty of Planning and Public Policy, CEPT University, Ahmadabad-Gujarat, India

- اردیبهشت ماه ۱۳۸۸: " مروری بر سیر تکاملی اندیشه ها، رویکرد ها و برنامه های نوین حفاظت و باززنده سازی اماکن تاریخی و فرهنگی در جهان " ، همایش شناخت و معرفی مزیت ها و ظرفیت های احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، موزه ملی ، تهران

-  Ø¢Ø°Ø± ماه ١٣٨٧: " بازآفرینی حفاظت مدار یا بازآفرینی از طریق حفاظت " ØŒ همایش تجدید حیات بافت های با ارزش- باغ دولت آباد یزد- قطب علمی دانشکده معماری Ùˆ شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

- مرداد ماه ١٣٨٦: " بررسی چهار مرحله تحول عمده در سازمان فضایی مرکز شهر مشهد " ، اولین همایش اماکن مقدس - معماری معاصر و توسعه حریم حرم حضرت رضا (ع) ، - مشهد مقدس

* ‪November Û²Û°Û°Û¶: “Modernism and Conservation in Iran: An analytical review on three major periods of the historic city’s transformation and introducing a new path to city centre regeneration in Iran”; The Venice Charter Revisited: Modernism and Conservation in the Post-war World INTBAU Conference, Venice Italy, Û²-Ûµ November

* ‪September Û²Û°Û°Û¶: “A New Path to City Centre Regeneration: An Interpretive Investigation of Policies and Approaches towards the Re-generation of Iranian Historic city Centres”; Urban Design from Theory to Implementation: Û±st Urban Design International Congress, Û´-Û· Sep, Isfahan-Iran,

* ‪August Û²Û°Û°Û¶: “An analytical investigation on the evolution of policies and approaches towards regeneration of historic city centre in Iran”, A new modernity: Approaches, theories, and designs, III International PhD Seminar – Urbanism and Urbanization, Universita IUAV di Venezia, Department of urbanism, Venice, Italy August Û²Û¹-Û³Û±

* ‪June Û²Û°Û°Ûµ: “A Study on City Centre Regeneration: An evaluation of the role of design through the interventions on Iranian historic city centre during the last two decades”; URBANISM AND URBANIZATION:  International PhD Seminar in Urbanism, Barcelona, Spain,

* ‪May Û²Û°Û°Ûµ: “A Review on Models of the Urban Development Process: Towards an analytical framework to evaluate and analyse the process of urban development in Iranian New Towns”; International Conference on New Towns, Tehran: Ministry of Housing and Urban Development, PP: ÛµÛ±Û¸-ÛµÛ²Û¶,

* ‪June Û²Û°Û°Û´: “A study on urban regeneration in the context of Iranian historic city”, Û±Û²th Iranian Researchers Conference in Europe (Û±Û²th IRCE) University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Û³-Û´ July

* مهرماه ١٣٨٠: " ضرورت توجه به قواعد طراحی در بافت قدیم شهرهای تاریخی ایران "ØŒ هشتمین کنفرانس اسکان بشر: توسعه پایدار -  ØªÙ‡Ø±Ø§Ù†ØŒ وزارت مسکن Ùˆ شهرسازی

* شهریور ماه ١٣٧٩: " مسجد جامع ریاض: مروری بر تجربه بازسازی مسجد جامع در مرکز شهر ریاض "ØŒ دومین همایش بین المللی معماری مسجد – افق آینده، مهرماه- دانشگاه هنر

* اردیبهشت ماه ١٣٧٩: " مروری بر شیوه های طراحی و ساخت مسکن در بافت قدیم " ، دومین جشنواره مهندسی ساختمان، تهران- وزارت مسکن و شهرسازی

* فروردین ماه  Ù¡Ù£Ù§Ù¨: " گونه شناختی بافت شهری " ØŒ دومین کنگره تاریخ معماری Ùˆ شهرسازی ایران، بم – سازمان میراث فرهنگی کشور

* دی ماه ١٣٧٨: " جستجوی قواعد طراحی در شکل گیری مجموعه های فرهنگی-مذهبی" ، نخستین کنفرانس بین المللی معماری مسجد-گذشته، حال و آینده، اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان

* مهر ماه ١٣٧٦: " تجمیع مفاهیم ساختاری در نظام بلند مرتبه سازی: تفکر ، طراحی و ساخت " ، نخستین کنفرانس ملی ساختمان های بلند در ایران"، تهران، دانشگاه علم و صنعت

* شهریور ماه ١٣٧٦: " نقش عناصر فرهنگی-مذهبی در شکل گیری میان شالوده های شهری " ، چهارمین سمینار سیاستهای توسعه مسکن در ایران، تهران- وزرات مسکن و شهرسازی

* اسفند ماه ١٣٧٥: " ساختار شهرهای تاریخی ایران در قرون پنجم Ùˆ ششم " ØŒ نخستین کنفرانس تاریخ معماری Ùˆ شهرسازی – بم، سازمان میراث فرهنگی کشور

* مهر ماه ١٣٧٥: " نگرشی به مسکن در بافت قدیم " ، سومین سمینار سیاستهای توسعه مسکن در ایران، تهران- وزرات مسکن و شهرسازی

* مرداد ماه ١٣٧٣: " آثار صنعت جهانگردی بر توسعه شهر همدان Ùˆ منطقه " ØŒ دومین سمینار جهانگردی Ùˆ توسعه ØŒ تهران – سازمان ایرانگردی Ùˆ جهانگردی

* اردیبهشت ماه ١٣٧٣:  " فرایند طراحی در باز زنده سازی محله بازار قدیم تهران " ØŒ دومین سمینار دانشجویی معماری Ùˆ مهندسی عمران – تهران ØŒ دانشگاه صنعتی شریف

* مرداد ماه ١٣٧٢: " بررسی پتانسیل ها Ùˆ سیاستهای اجرایی در توسعه صنعت جهانگردی در ایران " ØŒ نخستین سمینار سمینار جهانگردی Ùˆ توسعه ØŒ تهران – سازمان ایرانگردی Ùˆ جهانگردی

* اردیبهشت ماه ١٣٧٢:  " آسیب شناسی ساختمانهای Ú¯Ù„ÛŒ در تجربیات حفاظت در ارگ بم "  ØŒ نخستین سمینار دانشجویی معماری Ùˆ مهندسی عمران – تهران ØŒ دانشگاه صنعتی شریف

 

کتاب  (تالیف)

* ‪Izadi, Mohammadsaeid and Sehizadeh, Mahshid (۲۰۰۸), "Modernism and Conservation in Iran: An analytical review on three major periods of the historic city's transformation and introducing a new path to city centre regeneration in Iran", in Hardy, M (Ed) The Venice Charter Revisited, pp: ۲۴۳-۲۶۳, Cambridge Scholars Press

کتاب  (ترجمه):

* بازآفرینی شهری: یک کتاب مرجع، پیتر رابرتز Ùˆ هیو سایکز، انتشارات ‪SAGE ØŒ Û²Û°Û°Û° – در دست چاپ

* به سوی یك رنسانس شهری: گزارش پایانی گروه كار ویژه به مدیریت لرد راجرز ، سازمان نوسازی شهر تهران- ۱۹۹۹- در دست چاپ

* ارتقاء کیفیت زندگی در مناطق وسیع فرسوده شهری-آموزه های پروژه لودا-  Ø´Ø±Ú©Øª عمران Ùˆ مسکن سازان ایران

سوابق حرفه ای:

  - مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی وامور ترویجی ØŒ شرکت مادر تخصصی عمران Ùˆ بهسازی شهری ایران- وزارت مسکن Ùˆ شهرسازی  Ù¡Ù£Ù¨Ù¦                

  - مدیر Ú©Ù„ دفترمطالعات Ùˆ طراحی ØŒ  Ø³Ø§Ø²Ù…ان عمران Ùˆ بهسازی شهری- وزارت مسکن Ùˆ شهرسازی ٨١ – ١٣٧٦

  - کارشناس ارشد معماری ØŒ مهندسان مشاور نقش جهان پارس ٧٦ – ١٣٧٥

  - کارشناس ارشد معماری ØŒ شرکت توسعه Ùˆ خانه سازی ایران  Ù§Ù¥ – ١٣٦٩

پروژه‌ها :

 - طرح الگوسازی در بافت قدیم جولان همدان – پروژه ٢٨ واحدی ٧٩ – ١٣٧٨   

 - طرح مسجد امام حسین (ع) شهرک قدس- تهران ١٣٧٩

 - طرح بازنگری مرحله دوم نوسازی Ùˆ بازسازی بافت مرکزی شهر مشهد ١٣٧٨

 - طرح مجموعه مسکونی هشت بهشت در محله دردشت اصفهان ١٣٧٨

 - طرح مساجد واقع در آماده سازی های دره میرآباد شهرکرد ØŒ سلیمانیه تهران ØŒ زینبیه تهران ØŒ قروه سنندج Ùˆ تویسرکان

 - طرح ساماندهی بافت حاشیه ای عباس آباد سنندج

 - طرح ساماندهی گنج نامه همدان

 - طرح مجموعه مسکونی-اداری-تجاری سعیدیه همدان

 - طرح بهسازی Ùˆ نوسازی سرای تحدید ØŒ نو Ùˆ پیغمبر در بازار همدان

 - طرح توسعه آستانه سید علاء الدین حسین (ع) شیراز

 - طرح مجموعه فرهنگی سعدیه شیراز

 - طرح محور فرهنگی-تاریخی همدان (مرحله اول-طرح جامع ØŒ مرحله دوم-تفصیلی ویژه ØŒ مرحله سوم-ساماندهی بازارهمدان )

 -طرح هادی روستاهای زلزله زده توتکابن ØŒ شیرکوه ØŒ اسطلخ جان

- طرح تکمیلی پروژه دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

مسابقات:

‪-  Ù…سابقه عكاسی بافت های فرسوده شهری با رویكرد معضلات اجتماعی Û±Û³Û¸Û¹  Ø¹ÙƒØ³ برگزیده –  Ø´Ø±ÙƒØª  Ù…سكن سازان فارس

- اولین دوره مسابقه عكس بافت های فرسوده شهر تهران Û±Û³Û¸Û¸ – عكس برگزیده – سازمان نوسازی شهر تهران

- زندگی جدید- کالبد قدیم ØŒ طرح برگزیده از طرف بنیاد آقاخان –هشتمین دوره ١٣٨٠ –  Ø³Ø§Ø²Ù…ان عمران Ùˆ بهسازی شهری

 - طرح مجموعه مسکونی- اداری- تجاری الهیه مشهد ØŒ طرح دوم

 - طرح توسعه حرم حضرت معصومه (س)- قم

- طراحی خانه Ú©ÙˆÚ†Ú© ØŒ طرح برگزیده در دومین سمینار سیاستهای توسعه مسکن ١٣٧٤   

 

 

تعداد کل نظرات : 4 منتشر شده : 0 منتشر نشده : 4 غیر قابل انتشار : 0