برنامه «سفید» شبکه آموزش

خانه و بناهای مذهبی

معماری در حکمت علوی 2

به گزارش روابط عمومی معماری سفید دکتر مهدی حمزه نژاد Ø› عضو هیات علمی دانشگاه علم Ùˆ صنعت ایران با ادامه ÛŒ مبحث هفته گذشته شنبه 12 ØªÛŒØ± 1395 همراه با میزبان خود دکتر امیر محمد خانی رییس بنیاد معماری انقلاب اسلامی با موضوع معماری در حکومت علوی (خانه Ùˆ بناهای مذهبی ) به گفتگو Ù…ÛŒ پردازند.

برخی از سوابق دکتر مهدی حمزه نژاد :

 Ø§Ù„ف) ØªØ­ØµÛŒÙ„ات دانشگاهی:

دکترای معماری، رشته تحصیلی معماری، محل تحصیل دانشگاه علم Ùˆ صنعت ایران ØŒ تاریخ اخذ: (1384-1390 )

فوق لیسانس پیوسته  Ù…عماری، رشته تحصیلی معماری ØŒ محل تحصیل دانشگاه علم Ùˆ صنعت ایران ØŒ تاریخ اخذ:( 1381-1373)

دوره فلسفه معاصر غرب دانشگاه تهران- Ø¯Ø§Ù†Ø´Ú¯Ø§Ù‡ شهید بهشتی، Ø³Ø§Ù„های 78 Ùˆ 80

دوره فلسفه اسلامی ،عرفان اسلامی  Ùˆ فقه اسلامی حوزه های علمیه تهران  Ø³Ø§Ù„های 78 تا88 

ب ـ اشتغال

 Ø¹Ø¶Ùˆ هیات علمی دانشگاه علم Ùˆ صنعت ایران، از  1391 تا کنون

 Ù…عاون اجرایی قطب علمی معماری اسلامی از از سال 1392 تاکنون

 Ø¹Ø¶Ùˆ هیات تحریریه مجله پژوهشهای Ù…عماری اسلامی از سال 1392 تا کنون

 Ø¹Ø¶Ùˆ انجمن علمی معماری Ùˆ شهر سازی ایران از سال 1392 تاکنون

 

زمان پخش برنامه : شنبه ها ساعت 23 شبکه آموزش سیما

تعداد کل نظرات : 20 منتشر شده : 0 منتشر نشده : 19 غیر قابل انتشار : 1