در برنامه سفید ویژه نقد معماری معاصر ایران عنوان شد

مردی با کت رسمی و پیژامه ای راه راه


در برنامه سفید ویژه نقد معماری معاصر ایران عنوان شد

مردی با کت رسمی و پیژامه ای راه راه!

سفید بیست Ùˆ پنجم دی ماه Ú©Ù‡ اختصاص داشت به بحث مهم Ùˆ جذاب نقد در معماری معاصر؛ در صحبت های دکتر امیر محمدخانی با مهمان برنامه دکتر وحید قبادیان به بحث گذاشته شد. دکتر قبادیان Ú©Ù‡ دکترای معماری، استاد دانشگاه Ùˆ مشاور ارشد کارگروه معماری پایدار است، در آغاز سخنانش ضمن اشاره به این Ú©Ù‡ معماری ایران سابقه نقد ندارد Ùˆ این واژه از فرنگ به دنیای معماری- Ùˆ هنر ما پا گذاشته؛ Ùˆ در حال حاضر سیستم اموزشی معماری در ایران مبتنی بر نقد است، گفت: مشکل بزرگ نقد در معماری ما این است Ú©Ù‡ افراط Ùˆ تفریط در این عرصه زیاد است؛ Ùˆ منتقدین یا معماری را به طبقه هفتم آسمان Ù…ÛŒ برند Ùˆ یا معمار دیگری را در طبقه هفتم جهنم جای Ù…ÛŒ دهند؛ Ùˆ این آسیب بزرگ نقد در معماری ایران است... 

دکتر قبادیان که تالیفات زیادی در ارتباط با معماری به دو زبان فارسی و انگلیسی از ایشان به چاپ رسیده، در ادامه ضمن اشاره به این که معماری معاصر ایران حتی بین خود معماران ایران مغفول مانده؛ و این بحث حتی در حد دو واحد درسی هم در دوره های لیسانس و فوق لیسانس مطرح نمی شود گفت: اکثر معماران جوان ایران که جوایز معماری را گرفته اند، توجهی به تاریخ و گذشته معماری ایران نداشته و با آثاری متاثر از معماری غرب به این عناوین دست یافته اند- که به گفته دکتر محمدخانی این موضوع تاسف برانگیز است. دکتر قبادیان آوانگاردیسم و نوگرایی را دلیل اصلی این جریان عنوان کرد...

دکتر وحید قبادیان با بیان این Ú©Ù‡ اول بار آرتور پوپ بود Ú©Ù‡ معماری ایران را از ابتدا تا دوره قاجار ثبت Ùˆ بررسی کرد؛ Ùˆ سپس آندره گودار Ùˆ مرحوم استاد پیرنیا نیز در آثارشان از ابتدای نوسنگی تا دوره قاجار را ثبت Ùˆ نقد کردند، اشاره Ù…ÛŒ کند به این Ú©Ù‡ از دوره قاجار به بعد به جز کتاب دکتر رجبی Ú©Ù‡ با عنوان معماری پهلوی نوشته شد، ما اثری نداشتیم Ú©Ù‡ به معماری روز پرداخته باشد. دکتر قبادیان ضمن معرفی کتاب هایی چون سبک شناسی Ùˆ مبانی نظری در معماری معاصر ایران Ú©Ù‡ به قلم خودش منتشر شده، معماری معاصر ایران نوشته مهندس امیر بانی مسعود Ùˆ معماری نوشته اسکندر مختاری این آثار را تلاش های سال های اخیر در راستای تقسیم بندی Ùˆ نقد آثار معماری معاصر ایران عنوان نمود؛ Ùˆ شناخت معماری معاصر را یکی از مهم ترین راه هایی Ú©Ù‡ به رشد این معماری ختم Ù…ÛŒ شود نامید.  

دکتر وحید قبادیان در ادامه برنامه در بحث انواع Ùˆ رویکردهای معماری ایران ضمن اشاره به این Ú©Ù‡ معماری ایران از دوران قاجار به این سو فرنگی Ù…ÛŒ شود، اولین ساختمان مدرن معماری ایران را مدرسه دارالفنون نامید- Ú©Ù‡ بعد از آن توجه به معماری فرنگی گام به گام در معماری ایران رو به افزایش گذاشت؛ گفت: بعد از انقلاب توجه به تاریخ Ùˆ هویت ایرانی در معماری رونق گرفته Ùˆ نوعی معماری رواج یافت Ú©Ù‡ Ø´Ú©Ù„ آثار سنتی را گرفته Ùˆ با شیوه های مدرن ساخته Ù…ÛŒ شوند؛ Ú©Ù‡ به این آثار معماری سنت گرا Ù…ÛŒ گوییم. یک معماری پست مدرن نیز هست Ú©Ù‡ به سنن، فرهنگ، تاریخ Ùˆ هویت گذشته توجه Ù…ÛŒ کند. ÙˆÛŒ نوع دیگر معماری ایران در سال های اخیر را نوعی معماری متاثر از غرب نامید Ùˆ معماری مدرن، های تک، سبز، فولدینگ Ùˆ... را در راستای این نوع خواند. 

مهمان برنامه در ادامه شهرهای امروز را شهرهایی با تک بناهای زیبا خواند که در کنار هم کمترین زیبایی را انتقال نمی دهند. وی بدنه های شهری اکثر شهرهای ایران را ناهماهنگ و آشفته خوانده و به فردی شبیه کرد که با کت رسمی و گران قیمتش پیژامه به پا کرده است. دکتر قبادیان با نگاه به معماری گذشته شهرهای ایران، آن ها را در عین فقدان تک بناهای زیبا شهرهایی با بدنه های زیبا و هماهنگ و حتی هارمونیک خوانده و ضمن اشاره به شهرهایی چون ابیانه و ماسوله زیبایی آن ها را به دلیل این هماهنگی عنوان کرد. این استاد دانشگاه ساماندهی بدنه شهری خیابان هایی چون ناصرخسرو را قدمی میمون در راستای ایجاد هماهنگی در بدنه های شهری نامید...

دکتر قبادیان در بخش بعدی برنامه به زیبایی، اقلیم، مصالح، هماهنگی با بافت، دوام Ùˆ پایداری Ùˆ نقش فرهنگی معماری به عنوان مبانی نقد معماری امروز اشاره Ùˆ معماری را از افتخارات فرهنگی کشور عنوان کرده Ú©Ù‡ همواره در طول تاریخ تحسین همگان را برانگیخته، اما متاسفانه امروز توجهی از کسی جلب نمی کند. ÙˆÛŒ افزود Ú©Ù‡ جریان نقد باید به جهتی باشد Ú©Ù‡ معماری امروزمان با اتکا به ان ارتقا یابد. این نویسنده کتب معماری کمبود معمار مولف را از مهم ترین کمبودهای معماری معاصر ایران دانسته Ùˆ دلیل توجه فزاینده معماران به معماری غرب را این نکته دانست Ú©Ù‡ معماران جوان معمار مولف خود را در غرب جسته Ùˆ Ù…ÛŒ یابند.  

دکتر وحید قبادیان هم چنین تصریح کرد: شهرهای ما با آثار معماری سنتی شان شناخته می شوند و اثر معماری معاصر و مدرنی که بدل به شناسه شهرها شده باشند کم می بینیم. پل سی و سه پل در اصفهان؛ مقبره حافظ در شیراز یا حتی مرقد امام رضا(ع) در مشهد از جمله معماری سنتی هستند که شناخته شده اند. اما در زمینه آثار مدرن کمتر می توان به چند سازه مدرن چون پل طبیعت، برج آزادی و برج میلاد برخورد که چنین شناخته شده باشند...

دکتر قبادیان فرهنگسرای دزفول در زمینه معماری هویت گرا و پل طبیعت در زمینه معماری مدرن را به عنوان الگوهای موجود در معماری معاصر ایران معرفی کرد...

لینک دانلود

 

 

 

 

 

 

تعداد کل نظرات : 0 منتشر شده : 0 منتشر نشده : 0 غیر قابل انتشار : 0