در سفید بیست و سوم بهمن مطرح شد

همه آن چه می خواهید از جشنواره ملی معماری ایران بدانید

دکتر مرتضی گودرزی دیباح به عنوان دبیر کل جشنواره ملی معماری ایران معرفی شد

در سفید بیست و سوم بهمن مطرح شد

همه آن چه می خواهید از جشنواره ملی معماری ایران بدانید...

دکتر مرتضی گودرزی دیباح به عنوان دبیر کل جشنواره ملی معماری ایران معرفی شد .

موضوع برنامه سفید شامگاه بیست Ùˆ سوم بهمن ماه جشنواره ملی معماری ایران بود. در این برنامه اخبار ØŒ اطلاعات Ùˆ نحوه برگزاری جشنواره در پرسش Ùˆ پاسخ های کارشناس Ùˆ مهمان این هفته برنامه دکتر مرتضی گودرزی دیباج مورد کاوش قرار گرفت . دکتر مرتضی گودرزی دیباج Ú©Ù‡ در ابتدای برنامه به عنوان مدرس هنر، پژوهش هنر Ùˆ فلسفه هنر، نویسنده Ùˆ مولف چندین Ùˆ چند کتاب Ùˆ صدها مقاله تخصصی Ùˆ هم چنین سردبیر مجله پژوهشی بیناب Ùˆ رئیس سابق پژوهشگاه فرهنگ Ùˆ هنر اسلامی معرفی شد، به عنوان دبیر Ú©Ù„ جشنواره ملی معماری ایران در برنامه حضور یافته بود .  Ø¯Ú©ØªØ± مرتضی گودرزی دیباج در آغاز سخنانش ضمن اشاره به این نکته Ú©Ù‡ «Ù…عماری تنها هنری است Ú©Ù‡ از نظر گستردگی هیچ هنر Ùˆ پدیده فرهنگی دیگری را یارای رقابت با آن نیست» انسان را در هر زمان Ùˆ شرایطی اسیر Ùˆ محصور در معماری دانست Ùˆ عنوان کرد Ú©Ù‡ « به رغم این Ú©Ù‡ ظاهرا به نظر Ù…ÛŒ رسد انسان معماری را Ù…ÛŒ سازد، اما در واقع در ادامه این معماری است Ú©Ù‡ انسان را Ù…ÛŒ سازد. معماری ظرف فرهنگ است. انسان از طلوع صبح تا انتهای شب با معماری سروکار دارد؛ Ùˆ متاسفانه یکی از فراموش شده ترین بخش های زندگی ما در حوزه فرهنگ Ùˆ اجتماع نیز همین معماری است»...

دکتر مرتضی گودرزی دیباج در ادامه درباره چرایی این واقعیت Ú©Ù‡ همیشه معماری در زندگی انسان به فراموشی سپرده Ù…ÛŒ شود، یکی از دلایل این امر را درگیری انسان امروز با بحران سرپناه دانسته Ùˆ ادامه داد Ú©Ù‡ «Ù‡Ù…ین بحران هم باعث Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ انسان شهرنشین امروز معماری را در حد ساختن یک سرپناه دیده Ùˆ نگاه فرهنگی به این اتفاق بزرگ تاریخی را به فراموشی سپارد»...

دبیر Ú©Ù„ جشنواره ملی معماری ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت: «Ø¬Ø´Ù†ÙˆØ§Ø±Ù‡ ها Ùˆ فعالیت های فرهنگی Ùˆ هنری زیادی امروزه در کشور برگزار Ù…ÛŒ شود. اما به رغم وجود این همه جشنواره متعدد Ùˆ مختلف جای خالی جشنواره ای چون جشنواره ملی معماری ایران حس Ù…ÛŒ شود. این Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ گویند به دلیل زیاد بودن جشنواره های فرهنگی- هنری برگزاری جشنواره ملی معماری توجیه ندارد، Ù…ÛŒ تواند حکایت از ناآگاهی گویندگان چنین سخنی داشته باشد. اصلا شاید دلیل زیاد بودن جشنواره ها این باشد Ú©Ù‡ جشنواره های قبلی نتوانسته اند وظیفه خود را در قبال رشد فرهنگی به خوبی به انجام برسانند. بنابراین ما ابایی از این نداریم Ú©Ù‡ برای رسیدن به جایی Ú©Ù‡ در ذهن داریم، حتی در شلوغی فعلی بازار جشنواره ها Ùˆ سمینارهای مختلف جشنواره ای دیگر برگزار کنیم. فراموش نباید کرد Ú©Ù‡ اصلی ترین وظیفه هر جشنواره ای ایجاد رشد فرهنگی Ùˆ ترفیع جایگاه موضوع جشنواره- Ùˆ یا هر هنر Ùˆ پدیده ای Ú©Ù‡ جشنواره در ارتباط با آن Ø´Ú©Ù„ Ù…ÛŒ گیرد- در جامعه است».   

دکتر مرتضی گودرزی دیباج درباره چرایی Ùˆ چگونگی Ø´Ú©Ù„ گیری جشنواره ملی معماری ایران عنوان کرد Ú©Ù‡ این جشنواره در واقع از زمان Ø´Ú©Ù„ گیری بنیاد معماری انقلاب اسلامی کلید زده شده است. به گفته این استاد دانشگاه «Ø¨Ù†ÛŒØ§Ø¯ معماری انقلاب اسلامی Ú©Ù‡ ذیل کارگروه هنر Ùˆ معماری دفتر مقام معظم رهبری آغاز به کار کرده، بعد از اولین گام مهمش Ú©Ù‡ تدوین، تصویب Ùˆ عملیاتی کردن سند چشم انداز معماری ایران بود، جشنواره ملی معماری ایران را به عنوان دومین گام مهم در جهت ارتقای معماری معاصر ایران برگزار Ù…ÛŒ کند». به باور دکتر گودرزی «Ø¯Ø± شرایط فعلی Ú©Ù‡ منتقدین Ùˆ معترضین معماری امروز ایران بسیار بیشتر از موافقان روند امروزی این عرصه هستند، جشنواره ملی معماری ایران Ù…ÛŒ کوشد در یک کار پژوهشی Ùˆ میدانی بزرگ تحلیل Ùˆ توصیف عادلانه Ùˆ منصفانه ای از وضعیت معماری روز ایران به دست دهد. به عبارت بهتر جشنواره تلاش دارد فضایی فراهم آورد تا با تشویق مدرسین، محققین، دانشجویان، متخصصین ØŒ کارفرمایان Ùˆ یا به طور Ú©Ù„ÛŒ تمام افراد موثر در معماری آن ها را وادار کند Ú©Ù‡ در یک فضای تشویقی Ùˆ تبیینی در نقد Ùˆ رصد وضع موجود Ùˆ ایجاد چشم انداز جدید در این زمینه نقش موثر خود را ایفا کنند». دبیر Ú©Ù„ جشنواره ملی معماری ایران «ØªØ´ÙˆÛŒÙ‚ افراد Ùˆ آگاهی رساندن به عموم مردم Ú©Ù‡ چگونه Ù…ÛŒ توانند نگاهی درست به معماری داشته باشند، ایجاد رقابت بین طراحان Ùˆ معماران، تشویق دانشجویان Ùˆ اساتید Ùˆ... ØŒ معرفی دستاوردهای معماری» Ùˆ... را شماری از اهداف بزرگ جشنواره Ùˆ برگزارکنندگان این رخداد بزرگ ملی عنوان کرد.

دکتر گودرزی جشنواره ملی معماری ایران را از نظر فراگیری Ùˆ گستردگی شرکت کنندگان Ùˆ داوران در دنیا بی نظیر دانست Ùˆ عنوان داشت Ú©Ù‡ «Ø§ÛŒÙ† جشنواره نه تنها ظرفیت بین المللی شدن دارد، بلکه حتی Ù…ÛŒ تواند به دلیل گستردگی عجیب Ùˆ بی نظیرش ØŒ انقلابی در جشنواره های جهانی در حوزه معماری ایجاد کند». دبیر Ú©Ù„ جشنواره در ادامه خبر داد Ú©Ù‡ حدود هزار داور Ú©Ù‡ هرکدام در زمینه های گوناگونی تخصص دارند، آثار جشنواره را از مناظری مختلف چون روان شناسی، جامعه شناسی، تاثیرات فرهنگی Ùˆ البته موارد تخصصی معماری جنبه های دینی Ùˆ حوزه های زیبایی شناسی Ùˆ ... مورد قضاوت Ùˆ ارزیابی قرار خواهند داد. ÙˆÛŒ تاکید کرد: «Ø¯Ø§ÙˆØ±ÛŒ ها این گونه نخواهد بود Ú©Ù‡ یک بنای معماری مثلا فقط از جنبه طراحی ارزیابی شود. بلکه در حوزه های متفاوت این آثار مورد قضاوت Ùˆ نقد Ùˆ بررسی قرار خواهند گرفت». دبیر Ú©Ù„ جشنواره ملی معماری ایران  همچنین عنوان کرد Ú©Ù‡ برای کلیه آثاری Ú©Ù‡ به بخش دوم Ùˆ نهایی جشنواره ورود پیدا کنند، جلسات نقد Ùˆ بررسی  با حضور کارشناسان Ùˆ منتقدین در کنار پدیدآورندگان Ùˆ مولفان تشکیل خواهد شد. گردآوری بانک جامع آثار Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ تواند به عنوان یک بانک اطلاعاتی مورد استفاده همگان قرار گیرد، از دیگر کارهای جالبی است Ú©Ù‡ به گفته دکتر گودرزی در دستور کار جشنواره قرار دارد...

در ادامه برنامه دکتر مرتضی گودرزی دیباج وعده داد Ú©Ù‡ مرحله اول جشنواره در نیمه اول سال آتی در سه روز Ùˆ مرحله دوم آن در نیمه دوم سال 1396 در گستره وسیعی متشکل از بیست Ùˆ هفت رشته اصلی Ùˆ هفتاد رشته زیر شاخه این رشته ها- Ú©Ù‡ حتی عکاسی Ùˆ نورپردازی را نیز شامل است- در هفت روز برگزار خواهد شد. به گفته ایشان چندین Ùˆ چند نمایشگاه بزرگ نیز در روزهای برگزاری مرحله اول جشنواره تشکیل خواهد شد Ú©Ù‡ نمایشگاه آثار راه یافته به جشنواره، نمایشگاه آثار شرکت کننده در بخش طراحی برای فردا- Ú©Ù‡ به نگاه آینده نگرانه معماران به معماری آینده Ù…ÛŒ پردازد، نمایشگاه طراحی آرم جشنواره Ùˆ نیز نمایشگاه ناشرین محصولات فرهنگی در حوزه معماری از این جمله اند. برگزاری جلسات سخنرانی Ùˆ کارگاه های تخصصی با حضور اساتید Ùˆ مهمانان داخلی Ùˆ خارجی Ùˆ نیز برگزاری بازدیدهای علمی با حضور اساتید از دیگر برنامه هایی است Ú©Ù‡ دبیرکل جشنواره ملی معماری ایران وعده اجرای آن را در مرحله اول جشنواره داد.  

دکتر مرتضی گودرزی دیباج آیین گشایش جشنواره، بزرگ ترین نمایشگاه توانمندی های معماری کشور، نمایشگاه طراحی پوستر Ùˆ تندیس جشنواره، بزرگ ترین Ùˆ فراگیرترین سمینار علمی کشور Ú©Ù‡ در شش روز Ùˆ هشت محور برگزار خواهد شد، جلسات نقد Ùˆ بررسی کاندیداهای جشنواره، سخنرانی Ùˆ پرسش Ùˆ پاسخ با اساتید Ùˆ مدرسین Ùˆ مولفین Ùˆ نیز آیین پایانی Ùˆ اهدای جوایز Ùˆ اعطای نشان معماری انقلاب اسلامی در روز آخر جشنواره را به عنوان خلاصه ای از اتفاقاتی Ú©Ù‡ در مرحله دوم جشنواره در پاییز سال آینده در جشنواره ملی معماری ایران رخ خواهد داد، مطرح کرد. به گفته دکتر گودرزی بخش نمایشگاهی جشنواره کامل ترین Ùˆ فراگیرترین نمایشگاه ها در حوزه های مورد بحث در معماری را شامل خواهد بود؛ Ùˆ در این بخش تلاش ها Ùˆ فعالیت های معماری در مراکز پژوهشی، کلیه دانشگاه ها Ùˆ مراکز آموزشی Ùˆ انجمن های مردم نهاد، محصولات صنعتی Ùˆ تکنولوژی های نوین، ناشرین کتب Ùˆ مجلات Ùˆ نشریات تخصصی، مشاورین Ùˆ شرکت های مرتبط با معماری، دستاوردهای سازمان ها Ùˆ نهادهای رسمی Ùˆ غیر رسمی، فعالیت های شهرداری های کشور، محصولات Ú©Ù…Ú© آموزشی، رسانه های مجازی Ùˆ مروری بر مسابقات معماری ایران در سال های گذشته، آثار مسابقه ملی معماری ایران Ùˆ بخش طراحی برای فردا پیش چشم معماران Ùˆ علاقمندان حوزه معماری به نمایش درخواهد آمد. مرتضی گودرزی دیباج با نقل این جمله Ú©Ù‡ «Ù‡Ø± کس Ú©Ù‡ در معماری کشور سهیم است، در فرهنگ کشور سهیم است» چنین ادامه داد: «Ú†Ù‡Ù„ سال از انقلاب Ù…ÛŒ گذرد Ùˆ برخلاف انتظاری Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ رود نه در عمل Ùˆ نه در شعار به یک الگوی ایرانی- اسلامی در معماری نرسیده ایم Ùˆ اتفاق خاصی در این حیطه رخ نداده است». ÙˆÛŒ اظهار امیدواری کرد Ú©Ù‡ «Ø§Ù†Ø´Ø§Ø§Ù„له جشنواره ملی معماری ایران Ú©Ù…Ú© خواهد کرد تا این آب رفته به جوی بازگردد»...

در بخش پایانی برنامه دبیر کل جشنواره ملی معماری ایران هشت محور برنامه ریزی راهبردی، حکمت اسلامی و هنر معماری، اصول و شاخص های اصلی و ویژگی های معماری مطلوب، پرورش معمار و نظام آموزشی، سبک زندگی و معماری، فرایند تولید، قوانین و سیاستگذاری ها و اقتصاد مقاومتی و معماری را به عنوان فرازها و محور هایی که در فراگیرترین سمینار علمی کشور در مرحله دوم جشنواره برگزار خواهد شد، به مخاطبان برنامه سفید معرفی کرد و این موارد را معطوف به سند چشم انداز آینده معماری ایران نامید که در کوران جشنواره می تواند نقشه راهی جامع و روشن برای آینده معماری ایران زمین ترسیم کند...

تعداد کل نظرات : 0 منتشر شده : 0 منتشر نشده : 0 غیر قابل انتشار : 0